POUČENÍ A INFORMACE PRO OZNAMOVATELE 
 
Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace, IČO: 750 04 097, se sídlem Moravská 814/2, Jeseník, 790 01 (dále také „Organizace“),zavedla vnitřní oznamovací systém v souvislosti se zákonem o ochraně oznamovatelů. 

Nevíte o co se jedná? Od 1. 8. 2023 povinné subjekty zavádí vnitřní oznamovací systém, v rámci kterého umožní  pracovníkům a dalším osobám uvedeným v zákoně podávat oznámení o možných protiprávních jednáních na  pracovišti Organizace. 

Organizace tímto dokumentem informuje vás:
 
 • zaměstnance, 
 • osoby ve služebním poměru, 
 • agenturní zaměstnance, 
 • dočasně přidělené osoby,  
 • osoby pracující na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr,  
 • stážisty, uchazeče o zaměstnání, 
 • dobrovolníci pracující pro organizaci,
o tom, jaké jednání může být oznamováno, kdo oznámení řeší, jak podat oznámení, či jak je oznámení  řešeno. 

Organizace tímto výslovně informuje, že vylučuje přijímání anonymních oznámení a dále také oznámení od: 
 
 • osob působících u Organizace na základě smlouvy o spolupráci jako OSVČ, 
 • osob vykonávajících práva spojená s účastí v Organizaci, vykonávající funkce člena orgánu Organizace,  plnění úkolů v rámci činnosti Organizace, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet; 
 • dodavatelů, poskytovatelů služeb, stavebních prací nebo jiných obdobných plnění. 

JAKÉ JEDNÁNÍ MÁ BÝT OZNAMOVÁNO?

Zákon o ochraně oznamovatelů umožňuje podávat oznámení v několika různých rovinách. Pokud jste svědky  jednání, které
 
 • má znaky trestného činu (např. na pracovišti jste svědky krádeže, zpronevěry, podvodu, porušení  povinností při správě cizího majetku, podplácení, poškození a ohrožení životního prostředí, porušení  předpisů o pravidlech hospodářské soutěže); 
 • má znaky spáchání přestupku, za který právní předpis stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň  100 000 Kč; 
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů (například jste svědky, kdy byl oznamovatel vystaven odvetným  opatřením); 
 • porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a  jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů (například jste svědky falšování účetních závěrek při auditech);
 • porušuje právní předpisy v oblasti daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné  činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, souladu s požadavky na výrobky včetně jejich  bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního  prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné  bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního  pořádku a bezpečnosti, života a zdraví; 
 • porušuje právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických  komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo fungování vnitřního  trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie; 
můžete o takovém jednání učinit oznámení, a to způsobem uvedeným níže v tomto dokumentu. 

Je velice důležité, že nemusíte být u toho, že je jednání ohledně činů uvedených výše dokonáno, postačí, pokud  máte podezření, že takové jednání hrozí a máte důvodné pochyby, že by mohl následek v budoucnu nastat. 

Pod rozsah zákona a Vaší ochranu však nebudou spadat oznámení, či části oznámení, která mohou  bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky ve smyslu § 3 odst. 3 písm. a) zákona  o ochraně oznamovatelů, jako jsou zejména svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České  republiky, vnitřní pořádek a bezpečnost, včetně kritické infrastruktury a informačních systémů veřejné správy,  životy a zdraví osob ve větším rozsahu, ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo  bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie, plnění mezinárodních  závazků v oblasti obrany, významné bezpečnostní operace a bojeschopnost ozbrojených sil České republiky.  Dále jsou vyloučena další oznámení uvedená v § 3 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů. 

KDO OZNÁMENÍ ŘEŠÍ? 

Vaše oznámení přijme externí řešitel oznámení, kterým je Mgr. Bohuslav Lichnovský, tel. 773 551 989

Řešitel oznámení je vázán mlčenlivostí a bude chránit vaši identitu a informace, které jste poskytli při podání  oznámení. Pokud však Organizace zjistí, že oznámení je vědomě nepravdivé, ochrana se na vás nevztahuje,  můžete dostat pokutu dle zákona o ochraně oznamovatelů, a také mohou být učiněna další opatření ze strany  Organizace (ochrana podle zákona o ochraně oznamovatelů se na vás v takovém případě nevztahuje). 

JAK PODAT OZNÁMENÍ?

Oznámení můžete podat:  
 
 • Prostřednictvím nástroje NNTB, který je dostupný na webové stránce domova www.domovsnezenka.cz v sekci Ochrana oznamovatelů nebo přímo na odkaze https://www.nntb.cz/c/g1h3zvy2 
 • Osobně v sídle Organizace, či v jiném místě stanoveném na základě dohody s řešitelem oznámení prostřednictvím telefonního čísla uvedeného výše. Osobní podání oznámení vám bude umožněno  v přiměřené lhůtě po podání vaší žádosti, nejpozději však do 14 dnů.  
V případě, že učiníte oznámení jiným způsobem, než prostřednictvím kanálů uvedených výše (například  prostřednictvím schránky na dotazy) nebude takové oznámení považováno za oznámení ve smyslu zákona  o ochraně oznamovatelů. Organizace jej tak může vyřídit jiným způsobem a Vám nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů.

MOŽNOST EXTERNÍHO OZNÁMENÍ 

Kromě vnitřního oznamovacího systému umožňuje zákon o ochraně oznamovatelů využít také další způsoby  oznámení. Na rozdíl od interního řešení ale nemůžeme garantovat rychlou reakci na Vaše oznámení a promptní  přijetí opatření k nápravě. Těmito externími způsoby oznámení jsou: 
 
 • Oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, který je dostupný na  této adrese: https://oznamovatel.justice.cz/. V takovém případě bude oznámení řešeno výhradně ze  strany Ministerstva spravedlnosti. 
 • Oznámení prostřednictvím uveřejnění, například do médií, to však jen v případech vyjmenovaných v  § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů: 
  • Organizace nebo Ministerstvo spravedlnosti nepřijalo ve lhůtách stanovených v tomto  dokumentu, případně v zákoně o ochraně oznamovatelů, vhodné opatření, zejména řešitel  oznámení neposoudil důvodnost oznámení, nebyla přijata opatření k nápravě či mimořádná  opatření; 
  • máte oprávněný důvod se domnívat, že jednání uvedené v oznámení může vést  k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo  zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy. 

V případě, že učiníte oznámení prostřednictvím některé z výše uvedených možností, náleží vám ochrana podle  zákona. 

JAK JE OZNÁMENÍ ŘEŠENO?

Do sedmi kalendářních dnů vám písemně řešitel oznámení potvrdí přijetí Vašeho oznámení, ledaže jste řešitele  oznámení výslovně požádali, abyste o přijetí oznámení nebyli vyrozumíváni, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o  

přijetí oznámení by došlo k prozrazení vaší totožnosti jiné osobě̌, aniž byste k tomu udělili souhlas. 

Řešitel oznámení na základě informací od vás prošetří okolnosti oznamovaného jednání v Organizaci. Následně  navrhne opatření na zabránění pokračování oznamovaného jednání a nápravu stavu. Přijetí a realizaci těchto  opatření řešitel oznámení také kontroluje. Organizace vůči vám nepodnikne žádné negativní (odvetné) opatření  v souvislosti s podáním oznámení, jako je rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy nebo jiné znevýhodnění, přeložení na jinou práci apod. 

Řešitel oznámení vás nejpozději do 30 dnů vyrozumí o tom, jak bylo oznámení posouzeno a jaká opatření byla  navržena. Ve složitých případech může být lhůta prodloužena až o 60 dnů. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED PODÁNÍM

Oznamovací systém neslouží k vyřizování účtů mezi spolupracovníky. Můžete podávat pouze pravdivá a  autentická oznámení. Nelze podávat vědomě nepravdivá oznámení. Pokud toto učiníte, zákon vás nechrání a  mohou proti vám být přijata následná opatření a můžete nést následky jak ze strany Organizace, tak ze strany  poškozené osoby a státních orgánů.  

Při podávání oznámení se také nelze dopouštět jednání, které by naplnilo skutkovou podstatu trestného činu.
top