Jak požádat o službu

Abychom našim budoucím klientům nástup do domova co nejvíce usnadnili, připravili jsme přehledného průvodce, který vás krok za krokem provede náležitostmi, které budete muset provést před a během podání žádosti.
 

Postup při žádosti o službu

01
Pro přijetí do Domova Sněženka Jeseník, p.o. je nutné podat Žádost o poskytnutí sociální služby. Formulář žádosti včetně přílohy (Posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu) je možné získat následujícími způsoby:
 
  • vyzvednutím osobně v kanceláři sociální pracovnice domova
  • na stránce Dokumenty
  • na vyžádání je možné žádost zaslat poštou
Domov Sněženka p.o. přijme i žádost podanou na jiném formuláři, pokud bude obsahovat údaje nezbytné pro její posouzení. Žádost o poskytnutí sociální služby řádně vyplňte, podepište. Pro urychlení vyřízení doporučujeme současně se žádostí doložit Posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu žadatele, který bude v případě uzavření smlouvy ze zákona požadován.
02
Vyplněnou žádost je možno: Žádost může podat jak žadatel, tj. osoba, jíž má být poskytována sociální služba, tak i jakákoli jiná osoba (na základě plné moci, zákonný zástupce žadatele). Pokud nebude žádost obsahovat údaje nezbytné pro její posouzení, vyzve sociální pracovnice žadatele, aby tyto údaje do 15dnů ode dne výzvy doplnil. Nebudou-li požadované údaje doplněny, vyzve sociální pracovnice žadatele opětovně. Pokud ani po této výzvě nedojde k doplnění údajů žadatelem, nebo v případě, že se nepodaří výzvu doručit, nebude žádost nadále vyřizována a bude žadateli vrácena i s přílohami. Veškeré informace týkající se způsobu podávání žádosti poskytne žadateli nebo osobě, která žádost podala, sociální pracovnice, která zároveň zprostředkuje i prohlídku zařízení a podá veškeré informace o poskytované sociální službě.
03
Sociální pracovnice ve spolupráci s poradní skupinou vždy nejdříve posoudí, zda žadatel spadá do okruhu osob, kterým poskytujeme sociální službu.

Pokud ano, provádí ve spolupráci s vedoucí zdravotního úseku a vedoucí sociálního úseku sociální šetření. Pokud ne, bude žadatel o této skutečnosti písemně informován s uvedením důvodu.
04
V případě, že bude žádost vyřízena kladně, bude žadatel ředitelkou domova písemně vyrozuměn o přijetí a následně vyzván sociální pracovnicí k uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby v Domově Sněženka Jeseník, p. o. K uzavření smlouvy musí dojít nejpozději do 14kalendářních dnů ode dne, kdy byl žadatel k nástupu vyzván.

Dokumenty pro žadatele

Žádost o poskytnutí soc. služby 2020
Posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb
Postup při podání žádosti
top