Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání

Základním posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytování sociální služby uživatelům s mentálním postižením a uživatelům s kombinovaným postižením, kteří nemohou 
z nejrůznějších důvodů žít ve svém přirozeném prostředí. Při poskytování sociální služby směřujeme ke zkvalitnění života uživatelů, zvýšení jejich soběstačnosti, a to takovým způsobem, který vede k důstojnému životu, pocitu jistoty a bezpečí.

Cílová skupina

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Upřesnění cílových skupin:
 
 • Služba je poskytována osobám s mentálním postižením a/nebo kombinovaným postižením bez projevů poruch chování, které by narušovalo kolektivní soužití. Kapacita 61 uživatelů.
 • Služba je poskytována osobám s mentálním postižením a/nebo kombinovaným postižením s významnou poruchou chování vyžadující specifickou úpravu prostředí a vysoce individualizovaný přístup. Kapacita 12 uživatelů.

V rámci skupiny osob s kombinovaným postižením se vždy jedná o kombinaci postižení mentálního s přidruženým tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, včetně osob s PAS.
Službu poskytujeme osobám, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby.​

Věková struktura cílové skupiny

 • děti předškolního věku (3-6 let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • starší děti (11-15 let)
 • dospělí (27- 35 let)


Služba je poskytována i osobám starším 35 let, kterým služba začala být poskytována před dovršením tohoto věku a jejichž nepříznivá sociální situace nadále trvá a nemohla být vyřešena poskytováním jiné formy a druhu sociální služby.

Poskytované služby 

 • Ubytování
 • Stravování
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zásady

 • Podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatelů sociální služby a poskytování pouze nezbytné míry péče – poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí; úplná péče je poskytována pouze v situacích, kdy spoluúčast uživatele není možná.
 • Zapojení uživatelů do spolurozhodování – uživatel se podílí na rozhodování o poskytované službě, o svém vlastním životě (individuální plánování sociální služby).
 • Respektování vlastní, svobodné volby uživatelů sociální služby – nikdo ze zaměstnanců nenutí uživatele k takové činnosti, která by byla v rozporu s jejich osobním rozhodnutím.
 • Podpora sociálního začleňování našich uživatelů – zejména jejich zapojením do běžných aktivit (nákupy, návštěvy kulturních a sportovních akcí, výlety v menších skupinkách apod.), pořádáním akcí pro širokou veřejnost, kde seznamujeme návštěvníky s naší činností (den otevřených dveří, výstavy prací uživatelů, …).
 •  Flexibilita – službu přizpůsobujeme potřebám uživatelů.
 • Transparentnost při poskytování služby

Dlouhodobé cíle

 1. Průběžně připravovat uživatele (z řad zájemců) na přestup do chráněného bydlení - v rámci individuálního plánování pracovat s uživateli na nácviku samostatnosti v oblasti péče o domácnost a vyřizování osobních záležitostí.
 2. Pokračovat ve vytváření prostředí, které by se co nejvíce přibližovalo prostředí domácímu.
 3. Postupně snižovat počet lůžek na vícelůžkových pokojích, a to vybudováním dalších pokojů z prostor, které dosud slouží k jiným účelům.

Mohlo by vás zajímat

top